• Users Online: 2284
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

RESEARCH AND REPORT

Polysaccharides from Angelica sinensis alleviate neuronal cell injury caused by oxidative stress

Lei Tao, Li Haifeng, Fang Zhen, Lin Junbin, Wang Shanshan, Xiao Lingyun, Yang Fan, Liu Xin, Zhang Junjian, Huang Zebo, Liao Weijing

Year : 2014| Volume: 9| Issue : 3 | Page no: 260-267

   This article has been cited by
 
1 Angelica polysaccharide ameliorates memory impairment in Alzheimer’s disease rat through activating BDNF/TrkB/CREB pathway
Qian Du,Xiaoyu Zhu,Jieru Si
Experimental Biology and Medicine. 2020; 245(1): 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Angelica sinensis extract protects against ischemia-reperfusion injury in the hippocampus by activating p38 MAPK-mediated p90RSK/p-Bad and p90RSK/CREB/BDNF signaling after transient global cerebral ischemia in rats
Chin-Yi Cheng,Shung-Te Kao,Yu-Chen Lee
Journal of Ethnopharmacology. 2020; : 112612
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Angelica polysaccharide mitigates lipopolysaccharide-evoked inflammatory injury by regulating microRNA-10a in neuronal cell line HT22
Yuni Zhou,Xiaoqian Guo,Weimei Chen,Jun Liu
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology. 2019; 47(1): 3194
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Wound Healing and the Use of Medicinal Plants
Aleksandra Shedoeva,David Leavesley,Zee Upton,Chen Fan
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2019; 2019: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Comparisons of the Effectiveness and Safety of Tuina, Acupuncture, Traction, and Chinese Herbs for Lumbar Disc Herniation: A Systematic Review and Network Meta-Analysis
Zhuomao Mo,Dong Li,Renwen Zhang,Minmin Chang,Binbin Yang,Shujie Tang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2019; 2019: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Angelica polysaccharide moderates hypoxia-evoked apoptosis and autophagy in rat neural stem cells by downregulation of BNIP3
Yongzhen Xue,Yongzhen Dongmei Li,Yongzhen Yige Zhang,Yongzhen Hang Gao,Hui Li
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology. 2019; 47(1): 2492
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Angelica polysaccharide alleviates oxidative response damage in HaCaT cells through up-regulation of miR-126
Xijun Zhang,Hong Xue,Ping Zhou,Li Liu,Jing Yu,Pengfei Dai,Manqing Qu
Experimental and Molecular Pathology. 2019; : 104281
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Angelica sinensis polysaccharide inhibits proliferation, migration, and invasion by downregulating microRNA-675 in human neuroblastoma cell line SH-SY5Y
Jing Yang,Xiaojun Shao,Jian Jiang,Yan Sun,Lingzhen Wang,Lirong Sun
Cell Biology International. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Physicochemical Characterization and Functional Analysis of the Polysaccharide from the Edible Microalga Nostoc sphaeroides
Haifeng Li,Linnan Su,Sheng Chen,Libin Zhao,Hongyu Wang,Fei Ding,Hong Chen,Ruona Shi,Yulan Wang,Zebo Huang
Molecules. 2018; 23(3): 508
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Panax notoginseng polysaccharide increases stress resistance and extends lifespan in Caenorhabditis elegans
Shiling Feng,Haoran Cheng,Zhou Xu,Ming Yuan,Yan Huang,Jinqiu Liao,Ruiwu Yang,Lijun Zhou,Chunbang Ding
Journal of Functional Foods. 2018; 45: 15
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Polysaccharide from Angelica sinensis protects H9c2 cells against oxidative injury and endoplasmic reticulum stress by activating the ATF6 pathway
Xiaowei Niu,Jingjing Zhang,Chun Ling,Ming Bai,Yu Peng,Shaobo Sun,Yingdong Li,Zheng Zhang
Journal of International Medical Research. 2018; 46(5): 1717
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Angelica sinensis polysaccharide protects rat cardiomyocytes H9c2 from hypoxia-induced injury by down-regulation of microRNA-22
Hui Pan,Linlin Zhu
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2018; 106: 225
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Polysaccharides of Dendrobium officinale Kimura & Migo protect gastric mucosal cell against oxidative damage-induced apoptosis in vitro and in vivo
Qiang Zeng,Chun-Hay Ko,Wing-Sum Siu,Long-Fei Li,Xiao-Qiang Han,Liu Yang,Clara Bik-San Lau,Jiang-Miao Hu,Ping-Chung Leung
Journal of Ethnopharmacology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Tanshinone IIA Inhibits Glutamate-Induced Oxidative Toxicity through Prevention of Mitochondrial Dysfunction and Suppression of MAPK Activation in SH-SY5Y Human Neuroblastoma Cells
Haifeng Li,Wenjing Han,Hongyu Wang,Fei Ding,Lingyun Xiao,Ruona Shi,Liping Ai,Zebo Huang
Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2017; 2017: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Angelica Sinensis Polysaccharide Prevents Hematopoietic Stem Cells Senescence in D-Galactose-Induced Aging Mouse Model
Xinyi Mu,Yanyan Zhang,Jing Li,Jieyu Xia,Xiongbin Chen,Pengwei Jing,Xiaoying Song,Lu Wang,Yaping Wang
Stem Cells International. 2017; 2017: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Food-Derived Antioxidant Polysaccharides and Their Pharmacological Potential in Neurodegenerative Diseases
Haifeng Li,Fei Ding,Lingyun Xiao,Ruona Shi,Hongyu Wang,Wenjing Han,Zebo Huang
Nutrients. 2017; 9(7): 778
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 The Protective Effects of Dangguibohyul-tang (Dangguibuxuetang) against Disuse Muscle Atrophy in Rats
Bum Hoi Kim
Journal of Korean Medicine Rehabilitation. 2017; 27(4): 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Neuroprotective effects of plant polysaccharides: A review of the mechanisms
Qing-Han Gao,Xueyan Fu,Rui Zhang,Zhisheng Wang,Muzhen Guo
International Journal of Biological Macromolecules. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Broad spectrum targeting of tumor vasculature by medicinal plants: An updated review
Ashwaq H.S. Yehya,Muhammad Asif,Yi J. Tan,Sreenivasan Sasidharan,Amin M.S. Abdul Majid,Chern Ein Oon
Journal of Herbal Medicine. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Antioxidative mechanism of Lycium barbarum polysaccharides promotes repair and regeneration following cavernous nerve injury
Zhan-kui Zhao,Hong-lian Yu,Bo Liu,Hui Wang,Qiong Luo,Xie-gang Ding
Neural Regeneration Research. 2016; 11(8): 1312
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Antioxidant and neuroprotective effects of Dictyophora indusiata polysaccharide in Caenorhabditis elegans
Ju Zhang,Ruona Shi,Haifeng Li,Yanxia Xiang,Lingyun Xiao,Minghua Hu,Fangli Ma,Chung Wah Ma,Zebo Huang
Journal of Ethnopharmacology. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Advances on Bioactive Polysaccharides from Medicinal Plants
Jian-Hua Xie,Ming-Liang Jin,Gordon A. Morris,Xue-Qiang Zha,Han-Qing Chen,Yang Yi,Jing-En Li,Zhi-Jun Wang,Jie Gao,Shao-Ping Nie,Peng Shang,Ming-Yong Xie
Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2016; 56(sup1): S60
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 Bioactive Peptides fromAngelica sinensisProtein Hydrolyzate Delay Senescence inCaenorhabditis elegansthrough Antioxidant Activities
Qiangqiang Wang,Yunxuan Huang,Chuixin Qin,Ming Liang,Xinliang Mao,Shuiming Li,Yongdong Zou,Weizhang Jia,Haifeng Li,Chung Wah Ma,Zebo Huang
Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 Investigation of the effect of traditional Chinese medicine on pain and inflammation in chronic nonbacterial prostatitis in rats
Y.-J. Liu,G.-H. Song,G.T. Liu
Andrologia. 2016; : n/a
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
25 Effects of Sunphenon and Polyphenon 60 on proteolytic pathways, inflammatory cytokines and myogenic markers in H2O2-treated C2C12 cells
Allur Subramaniyan Sivakumar,Inho Hwang
Journal of Biosciences. 2015; 40(1): 53
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
26 Polysaccharides from Medicinal Herbs As Potential Therapeutics for Aging and Age-Related Neurodegeneration
Haifeng Li,Fangli Ma,Minghua Hu,Chung Wah Ma,Lingyun Xiao,Ju Zhang,Yanxia Xiang,Zebo Huang
Rejuvenation Research. 2014; 17(2): 201
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article