• Users Online: 2394
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

INVITED REVIEW

Emerging potential of exosomes for treatment of traumatic brain injury

Xiong Ye, Mahmood Asim, Chopp Michael

Year : 2017| Volume: 12| Issue : 1 | Page no: 19-22

   This article has been cited by
 
1 Early single-dose treatment with exosomes provides neuroprotection and improves blood-brain barrier integrity in swine model of traumatic brain injury and hemorrhagic shock
Aaron M. Williams,Umar F. Bhatti,Jordana F. Brown,Ben E. Biesterveld,Ranganath G. Kathawate,Nathan J. Graham,Kiril Chtraklin,Ali Z. Siddiqui,Simone E. Dekker,Anuska Andjelkovic,Gerald A. Higgins,Benjamin Buller,Hasan B. Alam
Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2020; 88(2): 207
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Cocaine Self-administration and Extinction Inversely Alter Neuron to Glia Exosomal Dynamics in the Nucleus Accumbens
Rachel Jarvis,Alessandra Tamashiro-Orrego,Vanessa Promes,Leona Tu,Jinyuan Shi,Yongjie Yang
Frontiers in Cellular Neuroscience. 2020; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Current Knowledge and Future Perspectives on Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes as a New Therapeutic Agent
Subhra Joo,Subhra Suh,Subhra Lee,Subhra Bang,Subhra Lee
International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(3): 727
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Exosome-shuttled miR-216a-5p from hypoxic preconditioned mesenchymal stem cells repair traumatic spinal cord injury by shifting microglial M1/M2 polarization
Wei Liu,Yuluo Rong,Jiaxing Wang,Zheng Zhou,Xuhui Ge,Chengyue Ji,Dongdong Jiang,Fangyi Gong,Linwei Li,Jian Chen,Shujie Zhao,Fanqi Kong,Changjiang Gu,Jin Fan,Weihua Cai
Journal of Neuroinflammation. 2020; 17(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Emerging Role of Genetic Alterations Affecting Exosome Biology in Neurodegenerative Diseases
Paola Riva,Cristina Battaglia,Marco Venturin
International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(17): 4113
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Human Breast Milk-Derived Extracellular Vesicles in the Protection against Experimental Necrotizing Enterocolitis
Courtney Pisano,Jeffrey Galley,Mostafa Elbahrawy,Yijie Wang,Aidan Farrell,David Brigstock,Gail E. Besner
Journal of Pediatric Surgery. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Exosome release and cargo in Down syndrome
Eric D. Hamlett,Angela LaRosa,Elliott J. Mufson,Juan Fortea,Aurélie Ledreux,Ann-Charlotte Granholm
Developmental Neurobiology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Advance of Stem Cell Treatment for Traumatic Brain Injury
Yunxiang Zhou,Anwen Shao,Weilin Xu,Haijian Wu,Yongchuan Deng
Frontiers in Cellular Neuroscience. 2019; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Extracellular Vesicles as Therapeutics for Brain Injury and Disease
Dinesh Upadhya,Ashok K. Shetty
Current Pharmaceutical Design. 2019; 25(33): 3500
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Extracellular vesicles from mesenchymal stem cells reduce microglial-mediated neuroinflammation after cortical injury in aged Rhesus monkeys
Veronica Go,Bethany G. E. Bowley,Monica A. Pessina,Zheng Gang Zhang,Michael Chopp,Seth P. Finklestein,Douglas L. Rosene,Maria Medalla,Benjamin Buller,Tara L. Moore
GeroScience. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Traumatic Brain Injuries: Pathophysiology and Potential Therapeutic Targets
Si Yun Ng,Alan Yiu Wah Lee
Frontiers in Cellular Neuroscience. 2019; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Pioglitazone treatment prior to transplantation improves the efficacy of human mesenchymal stem cells after traumatic brain injury in rats
Mahasweta Das,Karthick Mayilsamy,Xiaolan Tang,Jung Yeon Han,Elspeth Foran,Alison E. Willing,Shyam S. Mohapatra,Subhra Mohapatra
Scientific Reports. 2019; 9(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Mesenchymal stromal cell secretome as a therapeutic strategy for traumatic brain injury
Suleiman A. Muhammad
BioFactors. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Role of Exosomes in Central Nervous System Diseases
Wanying Liu,Xiaodan Bai,Ao Zhang,Juanjuan Huang,Shixin Xu,Junping Zhang
Frontiers in Molecular Neuroscience. 2019; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Mesenchymal stem cell therapy for the treatment of traumatic brain injury: progress and prospects
Mahasweta Das,Karthick Mayilsamy,Shyam S. Mohapatra,Subhra Mohapatra
Reviews in the Neurosciences. 2019; 0(0)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Exosomes Secreted by the Cocultures of Normal and Oxygen–Glucose-Deprived Stem Cells Improve Post-stroke Outcome
Koteswara Rao Nalamolu,Ishwarya Venkatesh,Adithya Mohandass,Jeffrey D. Klopfenstein,David M. Pinson,David Z. Wang,Adinarayana Kunamneni,Krishna Kumar Veeravalli
NeuroMolecular Medicine. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Mesenchymal stem cell-derived exosomes promote neurogenesis and cognitive function recovery in a mouse model of Alzheimer’s disease
EdwinE Reza-Zaldivar,MercedesA Hernández-Sapiéns,YanetK Gutiérrez-Mercado,Sergio Sandoval-Ávila,Ulises Gomez-Pinedo,AnaL Márquez-Aguirre,Estefanía Vázquez-Méndez,Eduardo Padilla-Camberos,AlejandroA Canales-Aguirre
Neural Regeneration Research. 2019; 14(9): 1626
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Exosomes — beyond stem cells for restorative therapy in stroke and neurological injury
Zheng Gang Zhang,Benjamin Buller,Michael Chopp
Nature Reviews Neurology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 MiR-124 Enriched Exosomes Promoted the M2 Polarization of Microglia and Enhanced Hippocampus Neurogenesis After Traumatic Brain Injury by Inhibiting TLR4 Pathway
Yongxiang Yang,Yuqin Ye,Chuiguang Kong,Xinhong Su,Xin Zhang,Wei Bai,Xiaosheng He
Neurochemical Research. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Identification of a potential exosomal biomarker in spinocerebellar ataxia Type 3/Machado–Joseph disease
Xiaocan Hou,Xuan Gong,Longbo Zhang,Tianjiao Li,Hongyu Yuan,Yue Xie,Yun Peng,Rong Qiu,Kun Xia,Beisha Tang,Hong Jiang
Epigenomics. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Endothelial Targeted Strategies to Combat Oxidative Stress: Improving Outcomes in Traumatic Brain Injury
Evan M. Lutton,S. Katie Farney,Allison M. Andrews,Vladimir V. Shuvaev,Gwo-Yu Chuang,Vladimir R. Muzykantov,Servio H. Ramirez
Frontiers in Neurology. 2019; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Diffuse white matter response in trauma-injured brain to bone marrow stromal cell treatment detected by diffusional kurtosis imaging
Lian Li,Michael Chopp,Guangliang Ding,Esmaeil Davoodi-Bojd,Qingjiang Li,Asim Mahmood,Ye Xiong,Quan Jiang
Brain Research. 2019; 1717: 127
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 MicroRNAs and Regeneration in Animal Models of CNS Disorders
Tamara Roitbak
Neurochemical Research. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 Emerging Roles of miRNAs in Brain Development and Perinatal Brain Injury
Kenta Hyeon Tae Cho,Bing Xu,Cherie Blenkiron,Mhoyra Fraser
Frontiers in Physiology. 2019; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
25 Semaphorin 3A Contributes to Secondary Blood–Brain Barrier Damage After Traumatic Brain Injury
Mengchen Yang,Xiaoxue Wang,Yueshan Fan,Yaqing Chen,Dongdong Sun,Xin Xu,Jianhao Wang,Gang Gu,Ruilong Peng,Tianyu Shen,Xilei Liu,Fanjian Li,Yi Wang,Dong Wang,Hongtao Rong,Zhenying Han,Xiangliang Gao,Qifeng Li,Keyuan Fan,Yuhua Yuan,Jianning Zhang
Frontiers in Cellular Neuroscience. 2019; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
26 Phosphorylation of connexin 43 induced by traumatic brain injury promotes exosome release
Wei Chen,Yijun Guo,Wenjin Yang,Lei Chen,Dabin Ren,Chenxing Wu,Bin He,Ping Zheng,Wusong Tong
Journal of Neurophysiology. 2018; 119(1): 305
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
27 Potential Effects of MSC-Derived Exosomes in Neuroplasticity in Alzheimer’s Disease
Edwin E. Reza-Zaldivar,Mercedes A. Hernández-Sapiéns,Benito Minjarez,Yanet K. Gutiérrez-Mercado,Ana L. Márquez-Aguirre,Alejandro A. Canales-Aguirre
Frontiers in Cellular Neuroscience. 2018; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
28 Dynamic changes in growth factor levels over a 7-day period predict the functional outcomes of traumatic brain injury
Shuai Zhou,Dong-Pei Yin,Yi Wang,Ye Tian,Zeng-Guang Wang,Jian-Ning Zhang
Neural Regeneration Research. 2018; 13(12): 2134
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
29 Coagulopathy induced by traumatic brain injury: systemic manifestation of a localized injury
Jianning Zhang,Fangyi Zhang,Jing-fei Dong
Blood. 2018; 131(18): 2001
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
30 Exosome Therapy for Stroke
Jieli Chen,Michael Chopp
Stroke. 2018; 49(5): 1083
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
31 Potential role of stem cells in disease prevention based on a murine model of experimental necrotizing enterocolitis
Courtney Pisano,Gail E. Besner
Journal of Pediatric Surgery. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
32 Treatment of Experimental Necrotizing Enterocolitis with Stem Cell-Derived Exosomes
Christopher J. McCulloh,Jacob K. Olson,Yijie Wang,Yu Zhou,Natalie Huibregtse,Shivani Deshpande,Gail E. Besner
Journal of Pediatric Surgery. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
33 Cell-Based and Exosome Therapy in Diabetic Stroke
Poornima Venkat,Michael Chopp,Jieli Chen
STEM CELLS Translational Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
34 Potential immunotherapies for traumatic brain and spinal cord injury
Raj Putatunda,John R. Bethea,Wen-Hui Hu
Chinese Journal of Traumatology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
35 Current understanding of neuroinflammation after traumatic brain injury and cell-based therapeutic opportunities
Ye Xiong,Asim Mahmood,Michael Chopp
Chinese Journal of Traumatology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
36 Traumatic Brain Injury: Classification, Models and Markers
Dema Najem,Kerry Rennie,Maria Ribecco-Lutkiewicz,Dao Ly,Julie Haukenfrers,Qing Liu,Munyao Nzau,Douglas Fraser,Mahmud Bani
Biochemistry and Cell Biology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
37 Extracellular vesicles derived from MSCs activates dermal papilla cell in vitro and promotes hair follicle conversion from telogen to anagen in mice
Ramya Lakshmi Rajendran,Prakash Gangadaran,Soon Sun Bak,Ji Min Oh,Senthilkumar Kalimuthu,Ho Won Lee,Se Hwan Baek,Liya Zhu,Young Kwan Sung,Shin Young Jeong,Sang-Woo Lee,Jaetae Lee,Byeong-Cheol Ahn
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
38 Differential protein expression in exosomal samples taken from trauma patients
Ron B. Moyron,Amber Gonda,Matthew J. Selleck,Xian Luo-Owen,Richard D Catalano,Thomas OæCallahan,Carlos Garberoglio,David Turay,Nathan R. Wall
PROTEOMICS - Clinical Applications. 2017; : 1700061
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
39 Protein Biomarkers and Neuroproteomics Characterization of Microvesicles/Exosomes from Human Cerebrospinal Fluid Following Traumatic Brain Injury
Rachna Manek,Ahmed Moghieb,Zhihui Yang,Dhwani Kumar,Firas Kobessiy,George Anis Sarkis,Vijaya Raghavan,Kevin K.W. Wang
Molecular Neurobiology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article