• Users Online: 4996
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2013| 5th June  | Volume 8 | Issue 16  
    Online since November 18, 2013

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
BASIC RESEARCH IN NEURAL REGENERATION
Artifact suppression and analysis of brain activities with electroencephalography signals
Md. Rashed-Al-Mahfuz , Md. Rabiul Islam, Keikichi Hirose, Md. Khademul Islam Molla
5th June 2013, 8(16):1500-1513
DOI:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.16.007   
  2,502 209 -
STEM CELLS AND NEURAL REGENERATION
Novel nanometer scaffolds regulate the biological behaviors of neural stem cells
Jihui Zhou, Fuge Sui, Meng Yao, Yansong Wang, Yugang Liu, Feipeng Tian, Qiang Li, Xiaofeng He, Lin Shao, Zhiqiang Liu
5th June 2013, 8(16):1455-1464
DOI:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.16.002   
  1,657 153 -
NEUROREHABILITATION AND NEURAL REGENERATION
How does the motor relearning program improve neurological function of brain ischemia monkeys?
Yong Yin, Zhen Gu, Lei Pan, Lu Gan, Dongdong Qin, Bo Yang, Jin Guo, Xintian Hu, Tinghua Wang, Zhongtang Feng
5th June 2013, 8(16):1445-1454
DOI:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.16.001   
  1,464 160 -
BASIC RESEARCH IN NEURAL REGENERATION
JNK3 involvement in nerve cell apoptosis and neurofunctional recovery after traumatic brain injury
Jiang Long, Li Cai, Jintao Li, Lei Zhang, Haiyang Yang, Tinghua Wang
5th June 2013, 8(16):1491-1499
DOI:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.16.006   
  960 139 -
Delayed gait recovery in a stroke patient
Jeong Pyo Seo, Mi Young Lee, Yong Hyun Kwon, Sung Ho Jang
5th June 2013, 8(16):1514-1518
DOI:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.16.008   
  883 88 -
Evaluation of vitamin D level in patients from neurosurgical intensive care unit
Ho Jun Yi, Je Hoon Jeong, Eun-Sun Jin, Young Shin, Hyung Sik Hwang, Seung-Myung Moon
5th June 2013, 8(16):1528-1534
DOI:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.16.010   
  808 96 -
Application of sodium alginate microspheres in ischemic stroke modeling in miniature pigs
Yongchun Cui, Yi Tian, Yue Tang, Liujun Jia, Aili Wu, Peng Peng, Jianzhong Yang, Hong Du, Xiaojuan Wang, Like Wu
5th June 2013, 8(16):1473-1480
DOI:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.16.004   
  702 115 -
Susceptibility gene for stroke or cerebral infarction in the Han population in Hunan Province of China
Danheng Mo, Hongwei Xu, Wensheng Zhou, Qiming Yang, Jianwen Yang, Bo Xiao, Qidong Yang
5th June 2013, 8(16):1519-1527
DOI:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.16.009   
  640 160 -
INFLAMMATION AND NEURAL REGENERATION
Role of Toll-like receptor 4 in inflammatory reactions of hippocampal neurons
Yae Hu, Jiahui Mao, Yu Zhang, Ailing Zhou
5th June 2013, 8(16):1465-1472
DOI:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.16.003   
  606 103 -
BASIC RESEARCH IN NEURAL REGENERATION
Diffusion tensor imaging fiber tracking with reliable tracking orientation and flexible step size
Xufeng Yao, Manning Wang, Xinrong Chen, Shengdong Nie, Zhexu Li, Xiaoping Xu, Xuelong Zhang, Zhijian Song
5th June 2013, 8(16):1481-1490
DOI:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.16.005   
  549 100 -
Feedback
Subscribe